En alles komt goed

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HET INSTALLATIEBEDRIJF VAN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR (UITSLUITEND ZWAKSTROOM)

TECOM Telecom-Data


GEVESTIGD DE VALK 2 TE VALKENBURG AAN DE GEUL.

ARTIKEL 1

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop en verkoop, levering en plaatsing van telecommunicatieapparatuur (uitsluitend zwakstroom), één en ander in de ruimste zin van het woord.

Lid 2

Op de tussen Tecom Telecom-Data (hierna te noemen Tecom) en koper gesloten overeenkomsten zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Tecom is bevestigd.

ARTIKEL 2 

Overeenkomsten 

Lid 1

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens

Tecom aan de koper aangeboden koopcontract en, waar van toepassing, door ondertekening van een aan de koper aangeboden serviceovereenkomst.

Lid 2

Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen door personeelsleden danwel vertegenwoordigers van Tecom binden Tecom niet behoudens en voor zover zij achteraf door Tecom schriftelijke zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 

Offertes

Alle door Tecom gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een termijn is genoemd in de offerte. Alsdan is de offerte bindend voor deze termijn.

ARTIKEL 4 

Prijs 

Lid 1

De overeengekomen prijs is exclusief BTW tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2

Indien na het sluiten van de koopovereenkomst c.q. serviceovereenkomst kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Tecom gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 5 

Vervoer 

Lid 1

Onder leveranciers wordt verstaan het adres waar de installatie van de telecomapparatuur dient te geschieden.

Lid 2

Indien opslag van de gekochte goederen bij koper of een derde nodig is, geschiedt deze opslag voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 6

Installatie

Met installatie wordt bedoeld het aanleggen en gebruiksklaar maken van telecommunicatieapparatuur in de ruimste zin van het woord doch uitsluitend voor zover betrekking hebbend op zwakstroom. Installatie heeft in het bijzonder geen betrekking op het aanbrengen en/of plaatsen van sterkstroomvoorzieningen alsmede KPN-infrastructuur welke op de plaats van installatie aanwezig worden geacht.

ARTIKEL 7 

Garantie 

Lid 1

Tecom garandeert dat de geleverde telecommunicatieapparatuur voldoet aan de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan deze apparatuur gestelde goedkeuringseisen.

Lid 2

De garantie op de geleverde telecommunicatieapparatuur alsmede de installatie heeft uitsluitend betrekking op fabricage- en systeemfouten welke door de fabrikant in dekking worden genomen en uitdrukkelijk niet op bedieningsfouten of onoordeelkundige omgang met de apparatuur c.q. installatie alsmede oorzaken van buitenaf.

Lid 3

De garantietermijn bedraagt 1 jaar te rekenen vanaf het moment dat de aangebrachte apparatuur gebruiksklaar wordt opgeleverd.

Lid 4

De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Tecom reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht danwel doet of laat verrichten.

ARTIKEL 8 

Levertijd 

Lid 1

Levering geschiedt in beginsel met inachtneming van de op het koopcontract vermelde termijn of datum.

Lid 2

Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van werkomstandigheden of tengevolge van vertraagde levering aan Tecom van de benodigde telecommunicatieapparatuur of installatiematerialen ten gevolge van andere Tecom betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Tecom weer leveren kan, zonder dat Tecom tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.

Lid 3

Een levering “op afroep” betekent dat de koper een datum aan Tecom dient door te geven waarop Tecom de gekochte goederen kan leveren en/of installeren. De door te geven datum van levering mag niet later dan drie maanden na datum van afroep vallen. Bij levering “op afroep” kan een termijn worden overeengekomen binnen welke de afroep dient plaats te hebben gevonden.

Indien geen termijn is overeengekomen dient afroep binnen zes maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaats te vinden. Bij gebreke van een tijdige afroep geldt steeds de laatste dag waarop afroep plaats had kunnen vinden als de overeengekomen datum van levering.

ARTIKEL 9 

Reclame

Reclames betreffende de installatie, de geïnstalleerde apparatuur alsmede het functioneren daarvan dienen schriftelijk binnen 8 werkdagen na oplevering van de installatie gericht te worden aan Tecom

ARTIKEL 10 

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde telecommunicatieapparatuur alsmede alle goederen betreffende de installatie van deze apparatuur blijven eigendom van Tecom totdat de volledige koopprijs, verhoogd met eventuele rente en kosten, door de koper zal zijn voldaan.

ARTIKEL 11 

Betaling 

Lid 1

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt:

Termijn 1 - 30% - bij verstrekken van de opdracht - Direct naar aanleiding van 1e factuur

Termijn 2 - 65 % - aanvang werkzaamheden door Tecom - Direct naar aanleiding van 2e factuur

Termijn 3 - 5 % - oplevering - Binnen 30 dagen na factuurdatum 3e factuur

De bestelling van de apparatuur zal eerst dan plaatsvinden indien de 1e factuur binnen de gestelde termijn is voldaan. Wanneer de bestelde apparatuur geheel door Tecom van haar leverancier is ontvangen zal door Tecom met koper een afspraak worden gemaakt om met de werkzaamheden te starten. Gelijktijdig ontvangt u de 2e factuur. Alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd dient de 2e factuur binnen de gestelde termijn voldaan te zijn. Op het moment van oplevering ontvangt u een 3e factuur. Wanneer deze factuur voldaan is zullen de laatste werkzaamheden, inhoudende dat de basisprogrammering van de telecommunicatieapparatuur aan uw wensen wordt aangepast en uitgebreid aan de hand van een eerder door koper in te vullen lijst van wensen, worden uitgevoerd. Tevens wordt door Tecom een basisinstructie gegeven over de nieuwe telecommunicatieapparatuur en eventuele vragen kunnen dan worden behandeld.

Wanneer een opdracht wordt geannuleerd behoudt Tecom zich het recht voor om slechts 50% van de betaalde facturen terug te storten. Dit in verband met reeds door Tecom gemaakte kosten.

Lid 2

Bij overschrijding van bedoelde betalingstermijnen zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn.

Tevens is koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het orderbedrag exclusief BTW, zonder dat een nadere aanzegging is vereist.

Lid 3

Bij contante betaling van het totale orderbedrag heeft de koper recht op een eenmalige korting van 2% op het totale orderbedrag exclusief BTW.

ARTIKEL 12 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tecom uit hoofde van de met koper gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de garantieverplichting als bedoeld in artikel 7. Tevens kan Tecom ook niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgschade danwel schade aan derden als gevolg van de geleverde telecommunicatieapparatuur. Koper vrijwaart Tecom nadrukkelijk voor zoveel nodig.

ARTIKEL 13 

Overmacht 

Lid 1

In geval van overmacht is Tecom gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Lid 2

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Tecom onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door Tecom tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.

ARTIKEL 14 

Incassokosten 

Lid 1

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van het uit hoofde van de met Tecom gesloten overeenkomst verschuldigde bedrag mochten vallen, komen voor rekening van koper.

Deze incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag exclusief BTW, behoudens het geval dat de werkelijke kosten hoger zijn dan 15% van het te vorderen bedrag, in welk geval Tecom de werkelijke kosten op de koper kan verhalen.

Lid 2

Bedoelde incassokosten kunnen niet door de rechter gematigd worden.

ARTIKEL 15 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is steeds Nederland Recht van toepassing.

ARTIKEL 16 

Bevoegde rechter

Terzake van geschillen die uit de tussen koper en Tecom gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien, en die volgens de regels van de absolute competentie in eerste aanleg onder de bevoegdheid van de Rechtbank vallen, zal bij uitsluiting steeds de Arrondissementsrechtbank te Maastricht bevoegd zijn.

Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nummer 703/89 d.d. 08-06-1989
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn